Radiant Birthday 100 16076 (HK$ 42)

Radiant Birthday 100 16076 / 45cm (18 inches)